Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tablice i znaki wysokie napięcie

Wysokie napięcie Urządzenia pod napięciem (również szafy czy rozdzielnice elektryczne) stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powinny być one prawidłowo oznakowane – znakami jasno ostrzegającymi o zagrożeniu i wskazującymi na rodzaj zagrożenia. Wynika to z resztą z przepisów. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych znajduje się zapis, że obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Ponadto urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
W tej kategorii znajdziesz typowe i popularne znaki „uwaga wysokie napięcie”, zgodne z normą PN-E-08501:1998. Proponujemy tabliczki i naklejki ostrzegające przed urządzeniami pod napięciem, niebezpiecznymi dla życia. Oznacza się nimi m.in. kable wysokiego napięcia oraz inne urządzenia elektryczne pod napięciem, takie jak np. rozdzielnia …kV, transformator …kVA (niezależnie od wysokości napięcia).