Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki BHP ostrzegawcze chemiczne

Znaki BHP ostrzegawcze chemiczne
Znaki ostrzegawcze BHP muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010. Należy je stosować we wszystkich miejscach, w których ewentualnych zagrożeń nie da się wyeliminować technicznymi środkami ochrony zbiorowej lub środkami, metodami albo procedurami stosowanymi w organizacji pracy.
Znaki BHP ostrzegawcze chemiczne ostrzegają przed konkretnym zagrożeniem – działaniem substancji i preparatów niebezpiecznych (np. toksycznych, drażniących, łatwopalnych, żrących, radioaktywnych, trucizn). Znajdują zastosowanie w takich miejscach jak np. laboratoria (również laboratoria i pracownie szkolne). Znaki ostrzegawcze chemiczne powinny być umiejscowione w dobrze widocznym miejscu.
Znaki służące ostrzeżenia przed substancjami i preparatami niebezpiecznymi znajdziesz na Znakowo.pl. Znaki spełniają wymagania normy PN-EN ISO 7010, dostępne są w wersji z samym piktogramem oraz z piktogramem i opisem słownym zagrożenia.