Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki Miejsce zbiórki do ewakuacji

Miejsce zbiórki do ewakuacji
Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazują jasno wymagań co do powierzchni miejsca zbiórki do ewakuacji, nie określają także, jaką powierzchnię powinno zajmować taka przestrzeń. Nie ma jednak wątpliwości, ze miejsca zbiórki muszą być odpowiednio oznakowane. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów znajduje się zapis, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami, miejsca zbiórki do ewakuacji.
Na Znakowo.pl znajdziesz znaki niezbędne do oznakowania miejsca zbiórki do ewakuacji – z piktogramem zgodnym z normą ISO 67010:2012. W ofercie mamy tabliczki na różnych podłożach oraz znaki przestrzenne, znaki z samymi piktogramami oraz znaki z piktogramem i opisem słownym.